•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2014-01-01

Abstract

การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่จัดตั้งในรูปแบบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ใน พ.ศ. 2558 ซึ่งให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความ แข็งแกร่งทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องนั้น จะทำให้อาเซียนจะกลายเป็นเขตการผลิตเดียวและ ตลาดเดียว (Single market and production base) ที่มีผู้บริโภคขนาดใหญ่ถึง 600 ล้านคน ซึ่ง หากกล่าวถึงประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว ทุกประเทศต่างก็มีศักยภาพและจุดแข็งที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องทรัพยากรแร่ที่แตกต่างกัน โดยศักยภาพเหล่านั้น หากมีความร่วมมือระหว่างประเทศ และการ บริหารจัดการที่ดีร่วมกันแล้ว ก็จะสามารถส่งผลต่อการพัฒนาภูมิภาคอาเซียนได้เป็นอย่างดี

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.1.3.3

First Page

13

Last Page

17

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.