•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Publication Date

2014-01-01

Abstract

ประเทศไทยรูจ้กคำว่า "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" เมื่อปี พ.ศ. 2530 หรือที่ประเทศไทยประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Year) ซึ่งเป็นสมัยที่ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรฐัมนตรี โดยมีนโยบายกระจายรายได้จากการท่องเที่ยว สู่พื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้รายได้และความเจริญกระจุกตัวอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ ที่พัฒนาแล้วหรือเมืองใหญ่ๆ เท่านั้นการพัฒนาจึงเกิดขึ้นทั่วประเทศ และได้มีการกำหนดเมืองท่องเที่ยวหลักและเมืองท่องเที่ยวรอง เพื่อให้มีการกระจายนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศโดยรัฐบาลเน้นการพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวกประเภทต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในพื้นที่ท่องเที่ยว ซึ่งผลจากการกำหนดปีการท่องเที่ยวนั้นทำให้เกิดคำว่า "อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว" ขึ้นมาในประเทศไทย และที่สำคัญ คือ มีประเทศใก้ลเคียงประเทศไทยหลายประเทศเลียนแบบ ปี การท่องเที่ยวไทยในเวลาต่อมา ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว ทำให้มีการเปิดประเทศด้านการท่องเที่ยวแข่งกับประเทศไทย จากการศึกษาและวิเคราะห์ก่อนประกาศปีการท่องเที่ยวไทยนั้น หลายๆ ประเทศในขณะนั้นยังมีข้อจำกัดด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว เช่น ประเทศเวียดนาม ประเทศพม่า ประเทศกัมพูชา เป็นต้น แต่ปัจจุบันประเทศเหล่านี้ได้เปิดประเทศเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว เข้าประเทศดังจะเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ทำให้ประเทศไทยต้องกลับมาพิจารณานโยบายด้านการพัฒนา การท่องเที่ยวอย่างจริงจัง

DOI

10.58837/CHULA.UNISEARCH.1.2.8

First Page

36

Last Page

40

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.