•  
  •  
 

UNISEARCH (Unisearch Journal)

Authors

Publication Date

2014-01-01

Abstract

การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเป็นที่ยอมรับในระดับโลก (World Class National University) จำเป็นต้องมีการเผยแพร่งานวิจัยที่มีคุณภาพ ออกสู่วงวิชาการในระดับโลกผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิจัยต่างๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอีกทั้งการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่ง อ้างอิงทางวิช าการและเป็นรูปธรรมของแผ่นดินนั้น จำ เป็นต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยเชิงพื้นที่ (Area-based Approach) งานวิจัยที่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ งานวิจัยที่มุ่งขยายผลสู่การพัฒนาภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม ในรูปแบบบทความวิจัย/บทความวิชาการ การเผยแพร่องค์ความรู้สู่สังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้สถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เป็น "มหาวิทยาลัยของแผ่นดิน" Unisearch ในฐานะหน่วยงานให้บริการวิชาการด้านวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์เพื่อมุ่งตอบสนองต่อพันธกิจ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการเป็น "ปัญญาของแผ่นดิน"

First Page

41

Last Page

42

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.