•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

โรคลิวโคโวโตซูโนซิส (Leucocytozoonosis) ในไก่นั้น ได้เคยมี รายงานมาก่อนแล้วในประเทศไทย ในรายงานนี้ได้ศึกษาถึงอุบัติการของโรคโดยวิธี ดับเบิ้ล เจลดิฟฟิวชั่น (double gel diffusion) ผลของการตรวจไก่จากจังหวัดสระบุรีจำนวน 110 ตัว ของ 10 ฟาร์มให้ผลบวก (positive) 22.72% และไก่จากจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 100 ตัว จากฟาร์ม จำนวนเท่ากันให้ผลบวก 47.00% ซึ่งผลของความแตกต่าง จากไก่ทั้ง 2 จังหวัดเกี่ยวข้องกับชีววิทยาและการกระจายของแมลงพาหะเป็นอย่างมาก

First Page

156

Last Page

162

COinS