•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ปฏิกริยาอันไม่พึงปรารถนาของยาในประเทศไทย อาจแตกต่างไปจากของต่าง ประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตยา เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน สัตวแพทย์ผู้ใช้ยาจึงควรรายงาน ปฏิกริยาดังกล่าวที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสพการณ์ จะช่วยให้สามารถเลือกใช้ยา ได้ดีขึ้น และมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติอีกด้วย.

First Page

269

Last Page

273

COinS