•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การศึกษาทางพยาธิวิทยาของโรคลิวโคไซโตซูโนซิสในไก่ขังกรงอายุ เฉลี่ยตั้งแต่ ๕ ถึง ๑๒ เดือน จำนวน ๑๐๔ ตัว จากไก่ทั้งหมดในฝูง ๔๓๗ ตัว ของ สายงานสัตวบาล สำนักงานวิจัยเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ. ขอนแก่น ปรากฏ ผลดังนี้ ไก่ป่วยแสดงอาการซึมซูบผอม ขนหยอง อุจจาระร่วง หงอนซีด ไม่กินอาหาร มีอาการดิ้นรน อาเจียนเป็นเลือดปนฟองอากาศ และตายในเวลา ๒ - ๓ วันหลังจาก แสดงอาการ การตายของไก่ฝูงนี้ประมาณ ๒๕% วิการที่ดูด้วยตาเปล่าพบจุดเลือดออก ขนาดหัวเข็มหมุดตามบริเวณผิวหนังของหงอน เหนียงตุ้มหู กล้ามเนื้อหน้าอกและโคน ขา เวลาผ่าเปิดซากพบเม็ดตุ่มสีขาวขนาด ๐.๕ - ๑.๐ มม. กระจายทั่วไปตามเพดานปาก หลอดอาหาร และตามอวัยวะภายในต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีจุดเลือดออกขนาด ๑.๐ - ๑.๕ มม. ตามอวัยวะภายในต่าง ๆ การตรวจทางกล้องจุลทัศนพบโปรโตซัว ในระยะ megaloschizontsในเนื้อของอวัยวะต่าง ๆ ที่พบเม็ดตุ่มสีขาว จากการ ตรวจหาโปรโตซัวใน blood smear ของเลือดจากไก่ป่วยประมาณ ๑๐๐ ราย ไม่พบโปรโตซัวในเลือดแต่อย่างใด

First Page

746

Last Page

760

COinS