•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

โรคความดันโลหิตสูงในสุนัข หมายถึง ภาวะที่สุนัขมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติ โดยอาจจำแนกความ ดันโลหิตสูงตามความรุนแรงของค่าความดันที่เพิ่มขึ้น ความสำคัญของโรคนี้ในสุนัขยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ พบว่าสุนัขที่มีความดันโลหิตสูงอย่างรุนแรง มักจะเกิดความผิดปกติของการมองเห็น วิธีการวัดความดัน โลหิตในสุนัขมีอยู่หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีให้ความแม่นยำและความถูกต้องแตกต่างกันไป ประกอบกับลักษณะ ทางกายวิภาคของขาสุนัข เป็นอุปสรรคที่สำคัญในการวัดความดันโลหิตในทางคลินิก นอกจากนี้พบว่าความ ดันโลหิตยังมีความเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงได้ในแต่ละนาทีนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงตามปกติในช่วงเวลาของวัน ดังนั้นค่าเฉลี่ยการวัดความดันอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จึงให้ผลถูกต้องสูงสุดในการวัดความดันโลหิต บทความนี้ได้รวบรวมนำเสนอสถานภาพปัจจุบันของการเกิดความดันโลหิตสูงในสุนัข ความหมาย และชนิดของความดันโลหิตสูง วิธีการวัดความดันโลหิต ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตในสุนัข รวมถึงพยาธิสรีรวิทยาของการเกิดภาวะความดันโลหิตสูงและกลไกการควบคุมความดันโลหิตโดยอาศัยระบบประสาทและไต

First Page

17

Last Page

48

COinS