•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การปรากฏของปัญหาโรค พี อาร์ อาร์ เอส ของสุกร ต้องอาศัยการวิเคราะห์และพิสูจน์ สาเหตุ ทําการประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง โดยที่ปัจจัยหรือสาเหตุการสูญเสีย อาจไม่ได้เกิดจากไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส หรืออาจเกิดร่วมกันกับสาเหตุอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบเรื้อรัง แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาประกอบด้วย การสำรวจการ สูญเสียภายในฝูง การสำรวจสถานภาพการติดเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส ภายในฝูง การแปลผล การตรวจทางซีรั่มวิทยา ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการพิจารณาวัคซีนที่มีอยู่ในการควบคุมโรคดังกล่าวในประเทศไทย

First Page

203

Last Page

2014

COinS