•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ลูกสุกรหลังหย่านมจำนวน 60 ตัว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 ตัว ได้ทําการฉีด วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเทียมชนิดเชื้อเป็นสเตรนเอ็นไอเอ 3-783 ที่อายุ 6 และ 8 สัปดาห์ กลุ่มที่ 1 ไม่ฉีดวัคซีน กลุ่มที่ 2 ฉีดพ่นวัคซีนเชื้อเป็นเข้าทางจมูก และกลุ่มที่ 3 ฉีดวัคซีน เชื้อเป็นเข้ากล้ามเนื้อ ตรวจแอนติบอดี้เฉพาะต่อไกลโคโปรตีนวัน ที่อายุ 4, 8, 16 และ 28 สัปดาห์ พบว่าร้อยละผลบวกต่อการตรวจแอนติบอดี้เฉพาะต่อไกลโคโปรตีนวันของทั้งกลุ่ม ที่ฉีดพ่นเข้าทางจมูกและฉีดเข้ากล้ามเนื้อ มีแนวโน้มลดต่ําลงเป็น 0% และ 10% ตามลำดับ เมื่ออายุ 16 สัปดาห์ ต่อมามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเป็น 70% และ 30% ตามลำดับ เมื่ออายุ 28 สัปดาห์ จากการศึกษาแสดงว่า วิธีฉีดพ่นวัคซีนชนิดเชื้อเป็นเข้าทางจมูกหรือฉีดเข้า กล้ามเนื้อ จำนวนสองครั้ง ที่อายุ 6 และ 8 สัปดาห์ ในฝูงที่มีการติดเชื้อสูง ไม่สามารถลดอัตรา ความชุกของการติดเชื้อเมื่อสุกรถึงช่วงอายุ 28 สัปดาห์ได้

First Page

181

Last Page

189

COinS