•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลเชื้อเป็นเสตรนที่ไม่รุนแรง (ลาโซต้า) และแรงปานกลาง (เอ็มพี) ถูกนำมาฉีดไข่ฟัก อายุ 9 วัน แล้วนำเข้าตู้ฟักที่อุณหภูมิ 37% เป็นเวลา 50 ชม. เก็บของเหลวจากไข่ฟักมาตรวจระดับความแรงของไวรัส โดยแบ่งเป็น จำนวนไวรัสน้อยและจำนวนไวรัสมาก คือ 256 และ 512 จากนั้นนำมาเตรียมเป็นวัคซีนเชื้อตายได้ 4 กลุ่ม (กลุ่มที่ 1-4) คือ วัคซีนเชื้อตายเสตรนไม่รุนแรงจำนวนไวรัสน้อย (กลุ่ม 1) จำนวนไวรัสมาก (กลุ่ม 2) วัคซีนเชื้อตายเสตรนแรงปานกลางจำนวนไวรัสน้อย (กลุ่ม 3) และจำนวนไวรัสมาก (กลุ่ม 4) และวัคซีนเชื้อตายของบริษัท (กลุ่ม 5) โดยเปรียบเทียบในด้านคุณสมบัติทางกายภาพของวัคซีน ปฏิกริยาการตอบสนองของเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีดวัคซีนในตัวไก่ที่สังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีความแตกต่างกันด้านความหนืดสัมพัทธ์ของวัคซีน วัคซีนทุกกลุ่มมีความคงตัวไม่มีการแยกชั้น พบปฏิกริยาการตอบสนองของเนื้อเยื่อบริเวณที่ฉีดวัคซีนในตัวไก่ที่สังเกตด้วย ตาเปล่าเฉพาะในกลุ่ม 3 เท่ากับ 100% (5/5)

First Page

337

Last Page

346

COinS