•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

แบ่งไก่กระทงจำนวน 80 ตัว เป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 ตัว ไก่กลุ่ม 1, 2 และ 3 ได้รับเชื้อ อี. โคลัย สเตรน 078 โดยการฉีดเข้าถุงลมช่องอกคู่หลังด้านซ้าย ไก่กลุ่มที่ 1 และ 2 ได้รับยาทันทีพร้อมกับการฉีดเชื้อ อี. โคลัย โดยไก่กลุ่มที่ 1 ได้รับยาเจนตามัยซิน 4 มก.ต่อ น้ำหนักตัว 1 กก. และไก่กลุ่มที่ 2 ได้รับยาไทโลซิน 35 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. รวมกับ ยาเสตรปโตมัยซิน 210 มก.ต่อน้ำหนักตัว 1 กก. ส่วนไก่กลุ่มที่ 4 ไม่ได้รับเชื้อและไม่ได้ รับยา เก็บไก่ไว้ 10 วันภายหลังการฉีดเชื้อ พบว่าไก่กลุ่มที่ 2 และ 3 ตายกลุ่มละ 1 ตัว น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของไก่กลุ่มที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ แต่ น้ำหนักเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มที่ 3 ต่ำกว่ากลุ่มที่ 1 และ 4 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

First Page

285

Last Page

293

COinS