•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ศึกษาประสิทธิภาพของยา อามีทราส (Amitraz) ในการรักษาโรคขี้เรื้อนขุมขนในสุนัขจำนวน 10 ตัว อายุระหว่าง 5 เดือน ถึง 3 ปี โดยใช้ความเข้มข้น 250 ppm ทุก 2 สัปดาห์ ทำการตรวจอาการทางคลินิกและตรวจค่าทางโลหิตวิทยาเพื่อศึกษาผลข้างเคียงระหว่างการรักษา พบว่า สุนัข 3 ตัว หายจากโรค สุนัข 4 ตัว ไม่หาย สุนัข 3 ตัว ตายระหว่างการรักษา จำนวนครั้งเฉลี่ยของการรักษาในสุนัขที่หายเท่ากับ 6.67 ครั้ง พบอาการข้างเคียงหลังการรักษา ครั้งแรกในสุนัขจำนวน 2 ตัว โดยแสดงอาการซึม น้ำลายไหล และไม่กินอาหาร ไม่พบการเปลี่ยน แปลงของค่าโลหิตวิทยา จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ายาให้ผลในการรักษาไม่เป็นที่น่าพอใจนัก

First Page

65

Last Page

76

COinS