•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ศึกษาลักษณะคุณภาพซากจากซากซีกซ้ายของสุกรจำนวน 44 ตัว วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ๆ ที่ใช้วัดคุณภาพซาก และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเหล่านั้นกับปริมาณและเปอร์เซนต์เนื้อแดงที่ได้จาก 4 ชิ้นส่วนของซากคือ สันใน สันนอก ชั้นไหล่แต่งและ ชิ้นสะโพกแต่ง พบว่าลักษณะที่ศึกษาทั้งหมดมีความสัมพันธ์กัน (P < .05) ยกเว้นความยาวซาก ที่มีความสัมพันธ์กับสันในเพียงอย่างเดียว ปริมาณเนื้อแดงมีความสัมพันธ์ทางบวก {P < .01} กับทุกลักษณะยกเว้นความยาวซาก และความหนาไขมันสันหลัง เปอร์เซนต์เนื้อแดงมีความสัมพันธ์ทางลบ (P < .05) กับน้ำหนักซากอุ่นและน้ำหนักซากเย็น และมีความสัมพันธ์ทางบวก (P < .01) กับความหนาไขมันสันหลัง, สันใน ชั้นไหล่แต่ง และชิ้นสะโพกแต่ง สมการทำนาย ปริมาณและเปอร์เซนต์เนื้อแดงที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ

First Page

215

Last Page

226

COinS