•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

เป็ดพันธุ์ผสมพื้นเมืองกากีแคมเบล ไม่จำกัดเพศ อายุ 1 เดือน 16 กลุ่ม ๆ ละ 10 ตัว กลุ่มแรก ได้รับการฉีดเชื้อพิษทับขนาด 10⁴ DLD₅₀ ต่อตัว หลังจากนั้น 1 วัน ได้รับ การฉีดวัคซีนขนาด 1 โดส ต่อตัว กลุ่มที่ 2 16 ได้รับการฉีดเชื้อพิษทับขนาด 10⁴ DLD₅₀ ต่อตัว หลังได้รับวัคซีนกาฬโรคเป็ด ขนาด 1 โดส 0 - 14 วัน ตามลำดับ ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนได้ 2 วัน อัตราการให้ความคุ้มโรคเป็น 50% และในกลุ่มที่ฉีดวัคซีนตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป ไม่พบอัตราการตายของโรคนี้ และอัตราการตายเป็น 100% พบในกลุ่มเป็ดที่ได้รับ วัคซีนน้อยกว่า 2 วัน และในกลุ่มเป็ดควบคุมแต่ละกลุ่ม

First Page

110

Last Page

116

COinS