•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

โรค Japanese encephalitis เป็นโรคซึ่งเกิดในคน โดยมีสุกรเป็น host และยุงเป็น vector สุกรที่ได้รับเชื้อ Japanese encephalitis virus จะไม่แสดง อาการป่วยให้เห็น นอกจากในพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ ซึ่งทําให้ผสมไม่ติด แท้ง ลูกสุกรตายขณะ คลอดหรือคลอดออกมาไม่แข็งแรง ศูนย์วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคเหนือ ได้ทําการเก็บ ตัวอย่างซีรั่มสุกรในจังหวัดภาคเหนือ โดยเก็บจากสุกรในช่วงอายุต่าง ๆ กัน น่ามาทําการ ตรวจหาภูมิคุ้มกันที่มีต่อโรค Japanese encephalitis โดยวิธี Hemagglutination inhibition test พบว่าสุกรมี positive antibody ต่อโรค Japanese encephalitis ในสุกรอายุต่ำกว่า 6 เดือน 79.16% และในสุกรอายุสูงกว่า 6 เดือนขึ้นไป 100%

First Page

247

Last Page

253

COinS