•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ได้ทําการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยใช้ตัวอย่างเลือดของโคพื้นเมืองไทยเพศผู้ Bos indicus จำนวน 7 ตัว และกระบือปลักไทยเพศผู้ Bubalus bubalis จำนวน 20 ตัว เพื่อศึกษาทางด้านเซลล์พันธุศาสตร์ จากการจัดทําคาริโอไทยพบว่า จำนวน โครโมโซมของโคพื้นเมืองไทยมี 2n=60 ออโตโซม 58 ตัว มีรูปร่างแบบ acrocentric ทั้งหมด และมี X-chromosome เป็นแบบ submetacentric ส่วน Y-chromosome เป็น acrocentric ที่มีขนาดเล็กที่สุด การตรวจวัดหาความยาวสัมพัทธ์ของโครโมโซมจากเซลล์ ที่กำลังแบ่งตัว 35 เซลล์ พบว่าส่วนใหญ่แตกต่างจากที่มีรายงานใน Bos taurus แต่ความยาวสัมพัทธ์และค่า centromeric index ของ X-chromosome ไม่ต่างจากที่รายงานไว้แล้ว ในกระบือปลักไทย จากการจัดทําคาริโอไทป์และวัดหาความยาวสัมพัทธ์จากจำนวนเซลล์ 70 เซลล์เปรียบเทียบกับกระบือปลักและกระบือแม่น้ำที่มีผู้รายงานไว้ พบว่ามีจำนวนโครโมโซม 2n=48 ออโตโซมจำนวน 23 คู่ แบ่งตามรูปร่างได้ 2 แบบ คือ submetacentric และ metacentric จำนวน 5 คู่ และแบบ acrocentric จำนวน 18 คู่ X-chromosome เป็น acrocentric ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วน Y-chromosome เป็น acrocentric ขนาดเล็ก ค่าความยาวสัมพัทธ์ของโครโมโซมกระบือปลักต่างจากกระบือแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ ในการตรวจสอบโครโมโซมในรายละเอียด แนะนำให้ใช้วิธีการขั้นสูงได้แก่เทคนิค Banding

First Page

67

Last Page

85

COinS