•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

ในรายงานนี้กล่าวถึงโรคมาเร็กซ์ที่เกิดขึ้นในไก่ไข่อายุราว 18 สัปดาห์ ในฟาร์มแห่งหนึ่งซึ่งมีไก่ราว 5 พันตัว มีอัตราตายราวร้อยละ 20 ได้ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยา โดยกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาและกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนในอวัยวะต่าง ๆ ของไก่กลุ่มนี้

First Page

165

Last Page

178

COinS