•  
  •  
 

The Thai Journal of Veterinary Medicine

Abstract

การศึกษาโรคในไก่กระทง ที่เกิดการระบาดขึ้น ณ. ฟาร์มแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งแสดงอาการซึม หายใจลําบาก มีเสียงดัง อ้าปากหายใจ กินอาหารลดลง อุจจาระ สีขาว บางตัวอุจจาระเหลวเป็นน้ำ พบว่ามีวิการสำคัญที่ไตโดยบวม และขยายใหญ่ขึ้น สีแดง คล้ําหรือสีขีดเห็นสารสีขาวของ urate crystals ที่ผิวไต และในท่อปัสสาวะ จากการ ตรวจวิการทางจุลพยาธิวิทยาพบไตมีการอักเสบและเซลล์ไตสลายตัวมี urate crystlas ใน ท่อไตและท่อน้ำปัสสาวะ การตรวจทางไวรัสวิทยาโดยวิธี agar gel precipitation test ให้ผลบวกต่อเชื้อไวรัสที่ทําให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบติดต่อ และโดยการฉีดไตบดเข้าไข่ไก่ฟัก อายุ 9-11 วัน พบว่าทําให้คัพภะแคระแกร็น ตัวบิดงอ

First Page

36

Last Page

43

COinS