•  
  •  
 

Journal of Demography

Volume 34, Issue 1 (2018) June 2018

Articles

PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเตรียมความพร้อมของสตรีด้านสุขภาพก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ
ปานจันทร์ อิ่มหนำ, เบญจมาศ ยศเสนา, and ศรีจันทร์ พลับจั่น

PDF

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตามวงจรชีวิต: การศึกษาเบื้องต้น
รุจา ภู่ไพบูลย์, ดารุณี จงอุดมการณ์, ถวัลย์ เนียมทรัพย์, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, ระพีพรรณ คำหอม, จินตนา วัชรสินธุ์, สาวิตรี ทยานศิลป์, นิทัศน์ ภัทรโยธิน, ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล, วรรณี เดียวอิศเรศ, อัจฉรียา ปทุมวัน, and เดชาวุธ นิตยสุทธิ