•  
  •  
 

Journal of Demography

Volume 3, Issue 1 (1987) (1-2) September 1987

it was originally published as a double issue

Articles

PDF

ความชุกของโรคฟันผุและความต้องการทางทันตกรรมของเด็กยากจน
สุนทร ระพิสุวรรณ and วีรศักดิ์ เหลืองจามีกร

PDF

การเลิกใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดของหญิงไทยในชนบท : ศึกษาปัจจัยด้านจิตวิทยาสังคม
สัญญา สัญญาวิวัฒน์, เติมศรี ชำนิจารกิจ, ทัสสนี นุชประยูร, ยุพา อ่อนท้วม, and วีนัส อุดมประเสริฐกุล