•  
  •  
 

Journal of Demography

Volume 27, Issue 1 (2011) March 2011

Articles

PDF

ภาวะของบิดามารดาสูงวัยในการดูแลบุตรที่ติดเชื้อเอชไอวีก่อนและหลังบุตรได้รับยาต้านไวรัส
สุวิณี วิวัฒน์วานิช, จิราพร เกศพิชญวัฒนา, and จันทร์เพ็ญ แสงเทียนฉาย

PDF

ความรุนแรงต่อผู้สงอายุ การเยียวยาทางจิตวิทยาการปรึกษา
กิตติพรรณ ศิริทรัพย์, วัชรี ทรัพย์มี, and จิราพร เกศพิชญวัฒนา