•  
  •  
 

Journal of Demography

Volume 15, Issue 2 (1999) September 1999

Articles

PDF

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
พิมพ์อาภา พันธุลี, วรรณี ตั้งเสาวภาคย์, ศิริรัตน์ อุปทินเกตุ, and อารยา พชรบัณฑิตย์