•  
  •  
 

Journal of Demography

Volume 11, Issue 2 (1995) September 1995

Articles

PDF

สภาวะสุขภาพของคนงานก่อสร้างสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
พวงเพ็ญ ชุณหปราณ, เพ็ญพักตร์ อุทิศ, and จิราพร เกศพิชญวัฒนา