•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดการถ่ายโยงการเรียนรู้และรูปแบบความเป็นไปของการขยายความในการโน้มน้าวใจเพื่อส่งเสริมทักษะและเจตคติในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุสำหรับนักศึกษาพยาบาล ตัวอย่างในการทดลองใช้กระบวนการเรียนการสอน คือ นักศึกษาพยาบาล จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกส์ มีค่าความเที่ยงภายในผู้ให้คะแนน เท่ากับ .934 และแบบวัดเจตคติในการพยาบาลผู้สูงอายุ มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของ ครอนบาค และ 0.825 ผลการวิจัย พบว่า 1) กระบวนการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ คือ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) ขั้นตอนการเรียนการสอน ซึ่งมี 4 ขั้น ได้แก่ ขั้นสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นความสามารถ ขั้นสร้างโครงสร้างความรู้และวางแผนการพยาบาล ขั้นปฏิบัติการพยาบาล และขั้นไตร่ตรองและสรุปความคิดรวบยอด (4) การกำหนดขอบเขตในการเรียนรู้ (5) การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 2) ผลการใช้กระบวนการเรียนการสอน พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยทักษะและเจตคติในการปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุในภาพรวมภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2021.66

First Page

1

Last Page

11

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.