•  
  •  
 

Authors

W. Tonechai

Abstract

การคัดเลือกรายชื่อบทเพลงและการแสดงรีไซทัลเป็นหัวข้อสำคัญ 2 หัวข้อ ที่เกี่ยวเนื่องกันภายใต้กระบวนการ การเรียนการสอนการขับร้องคลาสสิค ต้องอาศัยความรู้ทางการขับร้องและความใส่ใจในการสังเกตรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ปัญหาที่พบในกระบวนการการเรียนการสอนบางครั้งมาจากการขาดการวางแผนร่วมกันอย่างมีระบบ ดังนั้น จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการนำเสนอผลงานจากการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ ผ่านการวางรูปแบบการแสดงด้วยการร่วมมือกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน คัดสรรกลุ่มรายชื่อบทเพลงที่จะใช้ ผ่านกระบวนการในระหว่างช่วงเวลาในการเรียนการสอนตามปกติ รวมถึง การมีบทเพลงสำรองเพื่อใช้หากมีความจำเป็นต้องปรับรายการแสดง ตลอดจนจัดการองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการแสดง การร่วมมือกันวางแผนฝึกซ้อม การจัดการในวันแสดง และการประเมินผล ผู้ที่ได้อ่านบทความนี้จะได้เห็นภาพรวมของการแสดง เกิดคุณค่าแห่งการรับรู้และเข้าใจการขับร้องคลาสสิค

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2021.41

First Page

1

Last Page

12

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.