•  
  •  
 

Abstract

บทความนี้ได้นำเสนอความรู้เกี่ยวกับนโยบายการบริหารด้านการศึกษาบิ๊กดาต้า โดยสังเคราะห์จากข้อมูลและเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ของบิ๊กดาต้า สภาพการณ์ของประเทศไทย บิ๊กดาต้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีน การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าของภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน การนำเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน ความเป็นมาของการศึกษาบิ๊กดาต้าเพื่ออุตสาหกรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน การนำเทคโนโลยีบิ๊กดาต้าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในภาคการศึกษาของประเทศไทย การเชื่อมโยงภาคการศึกษากับทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ภายใต้ความร่วมมือกับจีน พบว่า การบริหารด้านการศึกษาบิ๊กดาต้าของสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวนทั้งสิ้น 6 แนวทางสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้และแนวทางดังกล่าวยังช่วยย่นย่อระยะเวลาดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปีแห่งชาติของประเทศไทย ผ่านความร่วมมือโอนถ่ายเทคโนโลยีราคาย่อมเยาว์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเส้นทางสายไหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทย ตามแนวทางการบริหารการศึกษาเพื่อส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูงผ่านกลไกภาครัฐของสาธารณรัฐประชาชนจีน

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2021.52

First Page

1

Last Page

13

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.