•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 442,847 คน ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงที่สุด (ร้อยละ 44.35) รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ 38.71) โดยกลุ่มสาระภาษาไทยและวิทยาศาสตร์ นักเรียนส่วนใหญ่มีผลการประเมินในระดับพอใช้ รองลงมาคือ ระดับดี ส่วนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับพอใช้ รองลงมาคือ ระดับปรับปรุง ผลการประเมินจำแนกตามสังกัด พบว่า นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มสาระภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุดทุกกลุ่มสาระ เช่นเดียวกันกับนักเรียนในภาคตะวันตก แต่นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละต่ำสุด สำหรับรูปแบบของข้อสอบ พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ทำข้อสอบเชิงซ้อนได้มากที่สุด แต่ทำข้อสอบแบบตอบสั้นและตอบอิสระได้น้อย สำหรับผลการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ ได้ค่าความเที่ยงของกลุ่มสาระภาษาไทย เท่ากับ 0.78 คณิตศาสตร์ เท่ากับ 0.66 วิทยาศาสตร์ เท่ากับ 0.76 และ ภาษาอังกฤษ เท่ากับ 0.82 โดยทุกกลุ่มสาระยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทยมีจำนวนข้อสอบยากและค่อนข้างยากเกินกว่าร้อยละ 50

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2021.38

First Page

1

Last Page

15

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.