•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารวิชาการตามแนวคิดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษาและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา 2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารวิชาการฯ 3) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามของการบริหารวิชาการฯ 4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการฯ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เก็บข้อมูลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและสอนตามหลักสูตร English Program (EP) หรือ Mini English Program (MEP) จำนวน 113 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามและแบบประเมินกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี PNIModified และ การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) กรอบแนวคิด ประกอบด้วย 3 ประเด็น คือ การบริหารวิชาการ แนวทางการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหากับภาษา และสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักเรียนมัธยมศึกษา 2) สภาพปัจจุบันในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3) จุดแข็ง คือหลักสูตรสถานศึกษา และการวัดและประเมินผลนักเรียน จุดอ่อน คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โอกาส คือ นโยบายของรัฐบาล และสภาพเทคโนโลยี ภาวะคุกคาม คือ สภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคม 4) กลยุทธ์หลักมี 3 กลยุทธ์ คือ (1) เร่งยกระดับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (2) เพิ่มประสิทธิผลการวัดและประเมินผลนักเรียน (3) ปรับหลักสูตรสถานศึกษา

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.14456/educu.2021.22

First Page

1

Last Page

14

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.