•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับประชาคมอาเซียน เก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน จำนวน 218 สถาบัน ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 176 คน ครู จำนวน 184 คน รวมทั้งสิ้น 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารทุนมนุษย์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณลักษณะนักศึกษาอาชีวศึกษาสำหรับประชาคมอาเซียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร และการบริหารผลงานและค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก สภาพที่พึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีสภาพที่พึงประสงค์ในระดับมากที่สุด ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร และการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ส่วนการบริหารผลงานและค่าตอบแทน มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

388

Last Page

401

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.