•  
  •  
 

Abstract

การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสาธิต เป็นวิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยเปลี่ยนแปลงจากการสอนแบบเดิมเป็นการให้ผู้เรียนไปศึกษาสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ มาก่อนล่วงหน้า และมาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียน โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะให้คำปรึกษา วิธีการสอนนี้เป็นการลดข้อจำกัดด้านเวลาในการจัดการเรียนการสอน ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้หลักการและทฤษฎีอย่างเต็มที่ และผู้สอนมีเวลาในการชี้แนะและให้คำปรึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านร่วมกับการสาธิตยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพจากการลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความคงทนในการเรียนรู้ และสามารถนำหลักการต่าง ๆ ในการวาดภาพทิวทัศน์ไปต่อยอดความรู้ได้ในอนาคตต่อไปได้

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

336

Last Page

351

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.