•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวคิดเชิงนโยบายการผลิตครูประถมศึกษาของประเทศที่ ประสบความสำเร็จในระดับโลก และ 2) พัฒนานโยบายการเตรียมครูเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนประถม ศึกษาของประเทศไทย ใช้การวิจัยอนาคตแบบ EDFR ด้วยการวิจัยเอกสารเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ ของประเทศที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาระดับโลก จำนวน 11 ประเทศ เครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์และแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 50 คน เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการผลิตครูประถมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ความกี่ ค่าร้อยละมัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ผลการศึกษา พบว่า แนวคิดและแนวโน้มเชิงนโยบายการผลิตครู มี 6 ด้าน คือ 1) ด้านการคัดเลือกคนเข้าเรียนครูประถม ศึกษา 2) ด้านหลักสูตรการผลิตครูประถมศึกษา 3) ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 4) ด้านมาตรฐาน ของสถาบันผลิตครู 5) ด้านการให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ 6) ด้านการมีส่วนร่วมขององค์กร ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.47.3.29

First Page

526

Last Page

547

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.