•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการปฏิรูปการบริหารการศึกษา และพัฒนายุทธศาสตร์ปฏิรูปการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองคุณภาพของกัมพูชา เก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการปฏิรูปการบริหารศึกษาจำนวน 710 คน เครื่องมือที่ใช้มีแบบสอบถาม การประเมินยุทธศาสตร์ และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติบรรยายและค่าความต้องการจำเป็น ผลการวิจัย 1) ความต้องการจำเป็น อันดับที่ 1 คือการปฏิรูปการบริหารการเงิน ที่ 2 การปฏิรูปการบริหารทั่วไป ที่ 3 การปฏิรูปการบริหารวิชาการ และที่ 4 การปฏิรูปการบริหารบุคคล 2) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการบริหารการศึกษา มี 4 ยุทธศาสตร์หลัก และ 12 ยุทธศาสตร์รอง ได้แก่ (1) ปฏิรูปการบริหารการเงิน 1.1 เพิ่มความเป็นอิสระและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 1.2 ตรวจสอบงบประมาณเพื่อพลเมืองคุณภาพ 1.3 เชื่อมโยงงบประมาณกับนโยบายการศึกษา (2) ปฏิรูปการบริหารทั่วไป ได้แก่2.1 ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน 2.2 บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2.3 เชื่อมโยงนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การศึกษา (3) ปฏิรูปการบริหารวิชาการ ได้แก่ 3.1 ประเมินผลการเรียน 3.2 ปรับปรุงวิธีการสอน3.3 บูรณการความเป็นพลเมืองที่ดีในหลักสูตรและหนังสือเรียน และ (4) การปฏิรูปการบริหารบุคคลได้แก่ 4.1 ฝึกอบรมครูประจำการ โดยเน้นที่วิธีการสอนและการเป็นพี่เลี้ยง 4.2 ยกระดับคุณสมบัติของครู 4.3 ประเมินผลการปฏิบัติของครู

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

122

Last Page

136

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.