•  
  •  
 

Abstract

ทักษะการทำงานกลุ่มเป็นทักษะที่สำคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข การทำงานศิลปะสามารถช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานกลุ่มให้กับผู้สร้างผลงานได้ ด้วยการสร้างศิลปะ All for One-One for All โดยใช้เทคนิคศิลปะการต่อภาพหลายความคิด (Jigsaw Art from Many Mind) เพื่อสร้างผลงานขนาดใหญ่ให้มีเอกภาพ (Unity) เกิดความงาม (Value) ภายใต้การแสดงออกทางศิลปะอย่างเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละคนที่มีความหลากหลายของแนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ของสมาชิกภายในกลุ่ม จนกลายเป็นผลงานขนาดใหญ่ที่สวยงามอย่างมีเอกภาพ การสร้างงานด้วยเทคนิคนี้ มี 5 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างเส้นอิสระ 2) การตัดแบ่งผลงาน 3) การวาดภาพและระบายสี 4) การต่อผลงาน และ 5) การจัดแสดงผลงาน การสร้างงานศิลปะ All for One-One for All ด้วยเทคนิคศิลปะการต่อภาพหลายความคิด ช่วยให้ผู้สร้างผลงานสร้างงานศิลปะได้อย่างมีเอกภาพ ฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักแบ่งหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และที่สำคัญคือทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานศิลปะของกลุ่ม และภาคภูมิใจในผลงานศิลปะของตัวเองอันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลุ่ม

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

430

Last Page

448

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.