•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมการจัดการศึกษาที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม และกำหนดและประเมินกลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนละ 1 คน และรองผู้อำนวยการ โรงเรียนละ 4 คน ของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมจำนวน 290 โรงเรียน รวมทั้งหมด 1,450 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบประเมินรูปแบบ ผลการวิจัย พบว่า 1) วัฒนธรรมการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม ได้แก่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผล และการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม 2) กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม มีจำนวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่ (1) กลยุทธ์ด้านคุณลักษณะนิสัย/พฤติกรรมที่พึงประสงค์ (2) กลยุทธ์ด้านองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 (3) กลยุทธ์ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ (4) กลยุทธ์ด้านทักษะการดำรงชีวิต เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยมโดยการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการดำเนินการให้เหมาะสม 4) กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนมัธยมศึกษายอดนิยม มีความถูกต้องความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ อยู่ในระดับมากที่สุด

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

389

Last Page

409

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.