•  
  •  
 

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและความต้องการพัฒนาความสามารถการบูรณาการไอซีทีในการสอนของครูระดับประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเป็นการวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 387 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน ผลการศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการนำเครื่องมือไอซีทีมาใช้ในการสอนต่ำกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (38.5%) และส่วนใหญ่มีสัดส่วนการนำเครื่องมือไอซีทีมาใช้ในการสอนต่อชั่วโมงสอนต่อสัปดาห์ 21-40% (24.3%) เมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านการบูรณาการไอซีทีในการสอน รายการความต้องการจำเป็นที่พบว่า มีค่า PNImodified สูงที่สุดมีความสำคัญเป็นลำดับที่หนึ่ง คือ การใช้ไอซีทีในการประเมินผู้เรียนก่อนเรียน รองลงมาคือ การใช้ไอซีทีในการประเมินผู้เรียนหลังเรียน และการใช้ไอซีทีในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนระหว่างเรียน และเมื่อวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นด้านการพัฒนาความสามารถการบูรณาการไอซีทีในการสอน ความต้องการจำเป็นที่มีความสำคัญเป็นลำดับที่หนึ่ง คือครูต้องการให้มีผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านการบูรณาการไอซีทีในการสอนช่วยให้คำแนะนำในการเลือกใช้ไอซีทีในการสอน รองลงมา คือ การร่วมมือกันในการผลิตสื่อไอซีทีและเตรียมอุปกรณ์ และการร่วมมือกันออกแบบการสอนโดยใช้ไอซีทีแก้ปัญหาผู้เรียน

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

352

Last Page

368

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.