•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ศึกษา สภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของการบริหารความร่วมมือ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารความร่วมมือทางสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์ในการศึกษาสำหรับโรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากร คือ โรงเรียนเอกชนระดับอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร 128 แห่ง เครื่องมือ คือ การศึกษาเอกสาร สอบถาม สัมภาษณ์ และประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดย วิเคราะห์เนื้อหา แจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า PNIModified ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพปัจจุบันของปัญหาการบริหารความร่วมมืออยู่ในระดับมากทุกด้าน2) กลยุทธ์ที่พัฒนาได้ คือ 2.1) กลยุทธ์มุ่งเปลี่ยนแปลงสู่ยุคร่วมสร้างคุณค่าสังคมออนไลน์ทางการศึกษา 2.2) กลยุทธ์ร่วมบูรณาการสร้างและใช้แผนการใช้สังคมออนไลน์อย่างมืออาชีพ และ 2.3) กลยุทธ์ร่วมยกระดับความรู้ทะลุมิติความแตกต่างของบุคคล

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

315

Last Page

332

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.