•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านศักยภาพภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษาสตรี 2) พัฒนาชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ 3) ทดลองใช้และประเมินชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ และ 4) ศึกษาความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสตรี จํานวน 350 คน สําหรับการสํารวจความต้องการ และจํานวน 50 คน สําหรับการทดลองใช้ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม ประเด็นการสนทนากลุ่ม ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความเที่ยงตรง และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1) ความต้องการได้รับการพัฒนาของผู้บริหารสถานศึกษาสตรีอยู่ในระดับมาก 2) ชุดฝึกอบรมผ่านเว็บ ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียน และผลการประเมินทุกหน่วยการเรียนอยู่ในระดับมาก 3) คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการพัฒนาความสามารถส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก และ 4) กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดฝึกอบรมผ่านเว็บทุกด้านอยู่ในระดับมาก

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

10.58837/CHULA.EDUCU.47.0.2

First Page

18

Last Page

36

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.