•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และองค์ประกอบคุณภาพการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความครอบคลุมในองค์ประกอบที่ต้องการวัดและความเหมาะสมของตัวบ่งชี้จํานวน 5 คน 2) คณบดีอาจารย์ผู้สอน นักศึกษา มหาบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต ในมหาวิทยาลัยที่มีการเป?ดสอนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 20 แห่งที่ใช้ในการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวบ่งชี้ จํานวน 364 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 2 ชุด ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามใช้สําหรับตรวจสอบความครอบคลุมในองค์ประกอบที่ต้องการวัดและความเหมาะสมของตัวบ่งชี้การจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ชุดที่ 2 เป็นแบบสอบถามใช้สําหรับตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ และวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สามารถนําไปใช้ประเมินคุณภาพการจัดการหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 9 องค์ประกอบ 51 ตัวบ่งชี้ คือ องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 6 ตัวบ่งชี้ อาจารย์ 5 ตัวบ่งชี้ นักศึกษา/มหาบัณฑิต 8 ตัวบ่งชี้ การบริหารหลักสูตร 8 ตัวบ่งชี้ กระบวนการเรียนการสอน 5 ตัวบ่งชี้ ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 5 ตัวบ่งชี้ งบประมาณ 4 ตัวบ่งชี้ การวัดและประเมินผล 5 ตัวบ่งชี้ และการวิจัย 5 ตัวบ่งชี้

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

407

Last Page

428

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.