•  
  •  
 

Abstract

ข้อมูลขนาดใหญ่ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ถูกสะสมเพิ่มพูนและเกิดเป็นคลังข้อมูล ขนาดใหญ่ ในวงการการศึกษาเมื่อการเรียนรู้เกิดขึ้นบนเครือข่ายต่าง ๆ ทำให้เราสามารถดึง ข้อมูลที่อยู่ในระบบเพื่อใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และอาจค้นพบวิธีการใช้ข้อมูลใหม่ ๆ มากยิ่ง ขึ้น ตามคุณลักษณะที่โดดเด่นของข้อมูลขนาดใหญ่ 3 ประการ ได้แก่ ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ ความซับซ้อนของข้อมูลและโครงสร้าง และความเร็วในการเกิดของข้อมูล ซึ่งกระบวนใน การจัดเก็บข้อมูล 3 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) การจัดเก็บข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) การนำเสนอข้อมูล ในแวดวงการศึกษาได้แบ่งข้อมูลออกเป็นสองลักษณะ ได้แก่ ข้อมูล ด้านการบริหาร และข้อมูลกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งบทความนี้ได้นำเสนอการนำประโยชน์จาก การวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้งานเพื่อพัฒนาด้านการศึกษาในหลายรูปแบบ ประกอบด้วยการศึกษา ความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาผลลัพธ์ทางการศึกษาและการวางแผนอาชีพ การพัฒนาหลักสูตรและการกำหนดนโยบาย และช่วยให้ข้อมูลด้านการศึกษา อันจะเป็นโอกาส และความท้าทายที่สำคัญสำหรับการพัฒนาการศึกษาของไทย

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

416

Last Page

435

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.