•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทดลองใช้ตัวบ่งชี้ในการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 2) เพื่อเสนอแนะการจัดการฝึกอบรมผู้ประสงค์จะเป็นมัคคุเทศก์ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยแก่สถาบันการศึกษาที่ต้องการจัดฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยใช้ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง 34 ตัวบ่งชี้ แบ่งได้ 7 ด้าน ทดลองกับมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดความรู้ก่อนและหลัง ค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.75 ค่าความยากง่ายอยู่ในช่วง 0.2-0.8 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ในช่วง 0.2-0.8 ใช้สถิติค่าทีแบบคู่ได้ผลลัพธ์คะแนนเฉลี่ยการสอบวัดความรู้หลังการจัดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนเข้ารับการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ .05 การฝึกอบรมมีผลเพิ่มพูนความรู้ของผู้เข้ารับการอบรมจริง 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามตัวบ่งชี้ทั้ง 34 ตัวบ่งชี้ พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมหาวิทยาลัยพะเยา มีความพอใจมากที่สุดคุณสมบัติของวิทยากรด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนด้านมัคคุเทศก์ ตลอดจนคุณสมบัติของวิทยากรด้านความสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ (= 4.83, S.D.= 0.38) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น มีความพอใจมากที่สุดในคุณสมบัติของวิทยากร ด้านความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในรายวิชาที่สอนด้านมัคคุเทศก์ (= 4.36, S.D.= 0.49) 3) การประเมินผลจากการทดลองนำ ตัวบ่งชี้มาใช้จากผู้จัดการฝึกอบรม ได้รับประโยชน์และยังมีความคิดเห็นว่า มีประสิทธิภาพสูงมากในการนำ ตัวบ่งชี้มาเป็นตัวกำกับการจัดการฝึกอบรมก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4) การประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน เห็นว่าทั้งสองสถาบันใช้ตัวบ่งชี้ทุกตัวในการจัดฝึกอบรม ซึ่งส่งผลให้กระบวนการดำเนินงานการจัดการฝึกอบรมมีความราบรื่นและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

108

Last Page

124

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.