•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษากระบวนการในการถ่ายทอดความรู้ทางดนตรีของผู้อำนวยเพลงวงขับร้องประสานเสียงที่ชนะการแข่งขันระดับโลก อาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ 2.ศึกษาวิธีการในการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก ค.ศ. 2014 การศึกษาใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการศึกษารายกรณี กับคณะนักร้องประสานเสียงตัวแทนประเทศไทย 2 วง ได้แก่คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู และคณะนักร้องประสานเสียงจุฬดาร์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก ค.ศ.2014 โดยใช้วิธีการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม และ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ในการเก็บข้อมูลวิจัย ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการถ่ายทอดความรู้ของอาจารย์รามอน โมลินา ลิฮาวโก จูเนียร์ ประกอบด้วย 1.การเตรียมตัวก่อนการฝึกซ้อม 2.การสร้างบรรยากาศในการฝึกซ้อม และ 3.กลวิธีในการถ่ายทอดความรู้ด้านการขับร้องประสานเสียง และในส่วนของการเตรียมคณะนักร้องประสานเสียงของประเทศไทยเพื่อก้าวสู่การแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลกประกอบด้วย 1.การประเมินความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมการแข่งขัน 2.การคัดเลือกสมาชิก 3.การเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

90

Last Page

108

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.