•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันการศึกษา โรงเรียน ชุมชน วัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรรัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 2) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของกระบวนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยกำหนดรูปแบบกระบวนการสร้างเครือข่ายอย่างกว้างๆ ที่แตกต่างกัน 2 รูปแบบ โดยรูปแบบที่ 1 มี 7 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การสร้างเครือข่ายภายในโรงเรียน การสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน และการสร้างเครือข่ายพหุภาคี ส่วนรูปแบบที่ 2 มี 6 ขั้นตอน เริ่มการสร้างเครือข่ายพหุภาคีตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบมีการเสริมประสบการณ์โดยการศึกษาดูงานในโรงเรียนขนาดเล็กและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการให้กับบุคลากร ผลการวิจัย พบว่า การสร้างเครือข่ายความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 2 รูปแบบ ได้ผลไม่แตกต่างกันมากนัก และมีเครือข่ายเกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ 1) เครือข่ายภายในโรงเรียน 2) เครือข่ายระหว่างโรงเรียน 3) เครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน 4) เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐ 6) เครือข่ายภาคเอกชน และ 7) เครือข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัย

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

282

Last Page

298

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.