•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาผลการใช้โปรแกรมอบรมครูต่อเนื้อหาความรู้อาเซียนและแนวคิด CLIL 2) ศึกษาทัศนคติต่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL และ 3) ศึกษาผลการนำความรู้ไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษ ประชากรคือครูภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินการวิจัยมี 2 ระยะ คือ ระยะอบรมโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL และระยะการติดตามผลการใช้ความรู้ในการสอนภาษาอังกฤษ ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในการศึกษาระยะที่ 1 และเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในการศึกษาระยะที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูที่เข้าอบรมโปรแกรมมีผลการทดสอบความรู้ด้านเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL ก่อนและหลังอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนและหลังอบรม คือ 9.79 และ 13.04 ตามลำดับ 2) ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติเชิงบวกต่อการสอนภาษาอังกฤษด้วยเนื้อหาอาเซียนและแนวคิด CLIL และ 3) ครูนำความรู้ ไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษในระดับสูง และมีความต้องการให้อบรมด้านการประยุกต์ใช้แนวคิด CLIL เพิ่มเติม

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

p = 0.0711

First Page

114

Last Page

130

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.