•  
  •  
 

Abstract

บทความนี้เสนอรายงานการพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ผ่านการให้การบ้านในช่วงปิดภาคเรียนที่หนึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางและผลการพัฒนานักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว สำหรับเตรียมความพร้อมในการเรียนเรื่องเวลา การคูณ และการหาร ซึ่งเป็นบทเรียนใหม่ในภาคเรียนที่สองของชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กิจกรรมนี้จัดทำขึ้นตามหลักบูรณาการการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง โดยการมอบหมายงานให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำงานร่วมกันจำนวน 2 ชิ้นงาน ได้แก่ การประดิษฐ์นาฬิกาจำลอง และการฝึกท่องสูตรคูณ เก็บข้อมูลจากแบบประเมินผลงานและการสัมภาษณ์ ผลการพัฒนาพบว่านักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และสามารถคิดคำนวณได้มีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองได้แนวทางในการช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวอีกทางหนึ่ง

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

356

Last Page

366

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.