•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 2) ศึกษาสภาพ ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนของโรงเรียน ในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 3) พัฒนากลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย โรงเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจำนวน 157 แห่ง ผู้ให้ ข้อมูล ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย และผู้ปกครองนักเรียนที่อยู่ในคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา จำนวน 758 คน เครื่องมือที่โช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม แบบประเมิน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และโช้ PNImodjfied ในการจัดลำดับความต้องการจำเป็น ผลการวิจัยพบว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ประกอบด้วย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ที่ส่ง ผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนทั้ง 7 ด้านคือ ด้านการสื่อสาร ด้านการคิด ด้านเทคในโลยี ด้านสังคมและความร่วมมือ ด้านการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัดการตนเอง และด้านการเป็นพลโลก โดยใช้ กระบวนการ 5 ขั้นตอนในการเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนคือ การจัดประสบการณ์ การไตร่ตรอง การสื่อสารแนวคิด การลงมือปฏิบัติ และการประเมินผล 2) สภาพปัจจุบันของการบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมพบ ว่าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71) 3) กลยุทธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ หลักคือ 1) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารวิชาการ 2) กลยุทธ์ปฏิรูปการบริหารบุคคล 3) กลยุทธ์พัฒนาระบบ บริหารงบประมาณ 4) กลยุทธ์พัฒนาการบริหารทั่วไป โดยมีกลยุทธ์รองจำนวน 12 กลยุทธ์ และ 36 วิธี ดำเนินการ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

94

Last Page

111

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.