•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อระบบการประเมินตนเองออนไลน์ และอิทธิพลของตัวแปรคัดสรรซึ่งอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพของระบบการประเมิน เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาระบบประเมินตนเองออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะการสอน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร คือ คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำการปีการศึกษา 2552 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) และแบบคำถามปลายเปิด การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและความพึงพอใจ ใช้สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการคำนวณเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณาจารย์จำแนกตามตัวแปรด้านสถานภาพส่วนตัว และการรู้ไอซีทีต่อระบบการประเมินตนเองออนไลน์ของคณาจารย์ใช้สถิติ t-test และ ANOVA ผลการวิจัยพบว่า 1) คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินตนเองออนไลน์ในระดับมาก (=3.9, S.D. = .64) เมื่อพิจารณาในส่วนของลักษณะแบบประเมิน เทคนิค และประสิทธิภาพของรายการในระบบการประเมินตนเองออนไลน์ 2) คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีสถานภาพส่วนตัว และการรู้ไอซีทีที่ต่างกันมีความพึงพอใจต่อระบบการประเมินตนเองออนไลน์ไม่แตกต่างกัน และ 3) ร้อยละ 20 ของคณาจารย์ที่แสดงความคิดเห็น ไม่พบปัญหาและมองว่าเป็นระบบประเมินตนเองออนไลน์เป็นระบบที่ดี ประเมินได้ตรงจุด ช่วยสะท้อนการทำงานของตนเอง และเสนอแนะให้ปรับปรุงในส่วนของกระทงคำถาม รูปแบบการประเมิน และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

146

Last Page

157

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.