•  
  •  
 

Abstract

การนิเทศ เป็นกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของครูอย่างรอบด้าน ซึ่งจะส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียนในห้องเรียน นิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูจัดเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่จะได้รับการฝึกฝน การพัฒนาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นครูมืออาชีพที่ดีอย่างแท้จริงหลังจบการศึกษาภายใต้การดูแลของอาจารย์นิเทศก์ รูปแบบวิธีการตลอดจนการบริหารจัดการการนิเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการนิเทศสามารถนำพาให้การฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนของนิสิตประสบความสำเร็จและพัฒนาเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการการฝึกปฏิบัติการสอนของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู ที่มาจากอาจารย์นิเทศก์และนิสิต จึงได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดแนวทางในการพัฒนา 3 ด้านคือ 1.การพัฒนาทีมงานของศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ 2.การพัฒนาอาจารย์นิเทศก์ 3.การพัฒนานิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู และนำข้อมูลจากการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน มาสร้างแนวทางการดำเนินการไปสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศภายในของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ให้มีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการสร้างครูที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

72

Last Page

82

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.