•  
  •  
 

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ และวิธีการทางการศึกษาและการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย นักเรียนจำนวน 26 คน ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 ในสถานศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน และมีอาจารย์นิเทศสถานศึกษา จำนวน 26 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาและการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนสามารถผสมผสานและบูรณาการกับสภาพการศึกษาของระบบโรงเรียนปกติได้ และการจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิต คณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์นั้นควรเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาและการเรียนรู้นอกระบบ ปรับทัศนคติให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้าใจการศึกษาและการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนให้มากขึ้น

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

39

Last Page

49

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.