•  
  •  
 

Authors

sumalee sungsri

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการถ่ายทอดความรู้และการส่งเสริมอาชีพของครูภูมิปัญญาไทย 2) ศึกษารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 3) ศึกษาแนวทางส่งเสริมให้ครูภูมิปัญญาไทยร่วมส่งเสริมการเรียนรู้และการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน กลุ่มตัวอย่างได้จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศประกอบด้วย 1) ภูมิปัญญาไทยที่มีความเชี่ยวชาญใน 9 ด้าน จำนวน 36 คน 2) ครูการศึกษาในระบบ 216 คน 3) ครูการศึกษานอกระบบ 180 คน 4) ประชาชนผู้มารับบริการจากครูภูมิปัญญาไทย 360 คน และ 5) ผู้เชี่ยวชาญ 30 คน เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ครูภูมิปัญญาไทยและประชาชนผู้รับบริการ และแบบสอบถามครูการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยในประเด็นหลัก สรุปได้ดังนี้ 1) ครูภูมิปัญญาไทยทั้ง 9 ด้าน ได้มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้แก่ การช่วยเป็นวิทยากร เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ส่งเสริมการประกอบอาชีพได้แก่ ช่วยฝึกอบรมอาชีพและช่วยแนะนำการหารายได้เสริม 2) รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย มีหลายลักษณะ หลายวิธีการผสมผสานกันได้แก่ การอธิบาย สาธิต และ ฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง 3) แนวทางเพื่อให้ครูภูมิปัญญาไทยได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในระบบ การเรียนรู้นอกระบบ การเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้แก่ กำหนดให้มีหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนโดยช่วยฝึกอบรมอาชีพในหลายด้าน เป็นแหล่งความรู้ด้านอาชีพ และเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

First Page

135

Last Page

154

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.