•  
  •  
 

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน รวมทั้งจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภาวะคุกคามของหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมในประเทศไทย เพื่อศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการจัดการโรงแรมและการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรม และเพื่อได้กลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ ๕ ดาว เพื่อผู้จัดการทั่วไปโดยใช้ระเบียบ วิธีวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ มีหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถานศึกษาในประเทศไทย ที่เป็นของรัฐและเอกชนที่เปิดสอนมาแล้วอย่างน้อย๔ ปีจำนวน ๖๘สถาบันการคืกษา ผู้ให้ข้อมูลจำนวน ๑๑๖ คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) แล้วนำข้อมูล มาจัดทำกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์ SWOT กำหนดและตรวจสอบกลยุทธ์ครั้งที่ ๑ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และตรวจสอบกลยุทธ์โดยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัจจุบันของหลักสูตรการจัดการโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X?? 3.37) ส่วนสภาพปัจจุบันของการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมในประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับ มาก (X??3.63) สภาพที่พึงประสงค์ของหลักสูตรการจัดการโรงแรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X??4.22) ส่วนสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมในประเทศไทยโดยรวมอยูในระดับมาก (3H.49) และกลยุทธ์การบริหารหลักสูตรการจัดการโรงแรมระดับ๕ดาวเพื่อผู้จัดการทั่วไปประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๔ กลยุทธ์กลยุทธ์รอง ๑๐ กลยุทธ์ และวิธีการเสริม ๑๗ วิธีการ

Publisher

Faculty of Education, Chulalongkorn University

DOI

computations for bandwidth allocation for different type of users are discussed.

First Page

95

Last Page

110

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.